[language-switcher]

Fairwork Belgium: Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van FAIRWORK Belgium.

Contactgegevens

FAIRWORK Belgium
Gaucheretstraat 164
1030 Brussel
Tel.: 02/274.14.31
E-mail: info@fairworkbelgium.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

FAIRWORK Belgium is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar werking legt FAIRWORK Belgium gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer, taal en e-mailadres van de deelnemers en gebruikers van diensten of activiteiten die door FAIRWORK Belgium worden aangeboden en werden).

Persoonsgegevens die FAIRWORK Belgium bekomt via e-mail, www.fairworkbelgium.be, (online) registratieformulieren, reguliere post, sociale media, apps, telefoon of fax, kunnen worden opgenomen in de databanken van FAIRWORK Belgium.

FAIRWORK Belgium gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten en diensten van FAIRWORK Belgium. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover FAIRWORK Belgium beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming
De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening van FAIRWORK Belgium.
U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Daartoe richt u zich tot FAIRWORK Belgium, Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel of info@fairworkbelgium.be of tel. 02/274.14.31.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FAIRWORK Belgium, Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken.

FAIRWORK Belgium verzamelt noch gebruikt informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij FAIRWORK Belgium op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Op www.fairworkbelgium.be zijn links opgenomen naar andere websites. FAIRWORK Belgium is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.
FAIRWORK Belgium behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Gebruik van ‘cookies’

FAIRWORK Belgium maakt op www.fairworkbelgium.be geen gebruik van cookies.

Op www.fairworkbelgium.be vindt u buttons waarmee u webpagina’s kan promoten op sociale media: Facebook en Twitter. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook en Twitter om na te gaan wat zij via deze cookies met uw gegevens doen.

U kan het gebruik van cookies verhinderen en ze wissen via internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® en Chrome®. Hoe u dat kan doen, vindt u in de help-functie van uw browser.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan FAIRWORK Belgium en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.fairworkbelgium.be enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van FAIRWORK Belgium en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.
Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van www.fairworkbelgium.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. FAIRWORK Belgium kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan FAIRWORK Belgium aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
FAIRWORK Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.fairworkbelgium.be. Dit geldt zowel voor informatie die FAIRWORK Belgium zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. FAIRWORK Belgium is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.
De website www.fairworkbelgium.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan FAIRWORK Belgium aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.