Ik heb een verblijfsdocument in een ander EU-land

Fairwork Belgium: Werken in België

Er is geen enkele verblijfskaart van een ander EU land die je automatisch toegang geeft tot de Belgische arbeidsmarkt. Enkel als je een verblijfskaart hebt met de vermelding “langdurig ingezetene-EU” kan je onder bepaalde voorwaarden in België komen werken en wonen.

Wat is dat langdurig ingezetene-EU?

Enkel als je een verblijfskaart hebt met de vermelding “langdurig ingezetene-EU” van een ander EU land heb je een voordeel om in België te komen werken en wonen in vergelijking met werknemers die deze kaart niet hebben. Je kunt hier een voorbeeld vinden van de kaarten per EU land. In Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland kun je geen verblijfskaart “Langdurig ingezeten-EU” bekomen, met een verblijfskaart uit één van deze landen kun je dus nooit komen werken in België. En moet je dus de normale procedure volgen om toestemming te krijgen om te komen werken in België deze vind je hier.

Je vraagt best in het EU land waar je een verblijfskaart hebt of je recht hebt op de verblijfskaart “Langdurig ingezeten-EU” en hoe je die kan bekomen. Geen enkele andere verblijfskaart van een ander EU land geeft je recht om in België te mogen komen werken en wonen.

 


Let op: je kan je verblijfskaart in het land waar je je statuut van langdurig ingezetene bekwam ook weer verliezen. Informeer je goed in het land waar je de kaart bekwam wanneer je je verblijf opnieuw moet verlengen. Een langdurige afwezigheid in het land is vaak aanleiding tot het niet verlengen van de verblijfskaart.


 

De voorwaarden om te mogen komen werken in België verschilt van regio tot regio.

Welke regio verantwoordelijk is voor jou dossier hangt af van waar het bedrijf van je toekomstig werkgever is gevestigd. Is het aders van je werkgever in Brugge dan is Vlaanderen bevoegd, is het adres in Luik dan Wallonië, …

In Vlaanderen en Wallonië heb je geen enkel voordeel bij een eerste aanvraag en moet je dezelfde procedure volgen alsof je van je land van herkomst de aanvraag zou doen. Deze procedure vind je hier. Na 12 maanden gewerkt te hebben met deze gecombineerde vergunning van bepaalde duur kun je wel makkelijk overschakelen naar een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur. Deze is veel voordeliger en je krijgt veel meer vrijheid.

In Brussel en de Duitstalige gemeenschap kun je als Langdurig ingezeten-EU genieten van een voordelige procedure. Maar het is enkel mogelijk als je een job vindt in een knelpuntberoep. Staat de job niet in de lijst van knelpuntberoepen dan moet je de normale procedure volgen die je hier vindt.

Iedere regio heeft zijn eigen knelpuntberoepenlijst hier vind je deze lijst voor Brussel en de lijst voor de Duitstalige gemeenschap.

Als je een werkgever hebt gevonden die jou wil aanwerven in één van deze knelpuntberoepen dan moet de werkgever voor jou een gecombineerde vergunning bepaalde duur aanvragen. Hij moet aan de bevoegde diensten volgende documenten bezorgen:

  • Het ingevulde formulier Langdurig ingezetene die een knelpuntberoep uitoefent- meer dan 90 dagen in België
  • Een kopie van het arbeidscontract.
  • Een kopie van je verblijfskaart ‘Langdurig ingezetene-EU‘ van het andere EU land.
  • Als je al in België verblijft moet je ook een kopie van je geldige verblijf in België meesturen.

Als alle documenten zijn verstuurd moet de bevoegde dienst je binnen 5 dagen een antwoord geven. Als dit positief is kan je onmiddellijk beginnen met werken. Je vindt hier de procedure voor Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

Tijdens je tewerkstelling zal je een elektronische verblijfskaart A hebben. Dit is een gecombineerde vergunning bepaalde duur waarop vermeld zal zijn dat de toegang tot de arbeidsmarkt “Beperkt” is. Dit betekend dat je met deze kaart enkel bij die ene werkgever mag werken die de toestemming aanvroeg om jou in dienst te nemen en bij die werkgever mag je ook enkel de functie uitoefenen vermeld in de aanvraag.

Na 12 maanden mag je veranderen van gecombineerde vergunning van bepaalde duur naar een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur. Doet dit zeker. Je leest er verder meer over.


Let op: als je arbeidscontract geen jaar tewerkstelling dekt (bijvoorbeeld seizoensarbeid) dan krijg je geen Elektronische verblijfskaart A. Na het betalen van de bijdrage taks (€60) moet je bij de gemeente een Bijlage 41bis vragen. Deze geeft je 4 maanden tijd om alle nodige documenten te bezorgen. Als je aan de voorwaarden voldoet krijg je een Attest van immatriculatie (AI) die geldig is voor vier maanden. Dit kan eventueel nogmaals verlengd worden met 3 maanden. Als men vaststelt dat het inkomen te laag is om in België te leven kan dit geweigerd worden.


 

 

Van gecombineerde vergunning bepaalde duur naar onbepaalde duur.

Als je 12 maanden hebt gewerkt kun je zelf een Gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen. Dit is het grote voordeel van je verblijfskaart “langdurig ingezetene-EU” .

Met een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur mag je werken voor iedere werkgever en in elke functie. Als je veranderd van werkgever of functie moet je dus geen aanvraag meer doen bij de overheid.

Zorg er wel voor dat je op tijd een hernieuwing aanvraagt om te vermijden dat je je gecombineerde vergunning van onbepaalde duur weer verliest.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden verschillen van regio er zijn twee systemen. Je moet voldoen aan de voorwaarden van de regio waar je woont en moet ook daar de aanvraag indienen.

  • In Vlaanderen en Wallonië

In de 18 maanden voor je de aanvraag doet tot een gecombineerde vergunning onbepaalde duur moet je 12 maanden hebben gewerkt. en je hebt een wettig verblijf dan kun je gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen. Je vindt meer info via de vlogende link. De focus ligt op Vlaanderen maar het zijn dezelfde voorwaarden als Wallonië. De contactgegevens van de Waalse arbeidsmigratiedienst vind je hier.

  • In Brussel en de Duitstalige Gemeenschap

Voor je de aanvraag doet tot een gecombineerde vergunning onbepaalde duur moet je 12 maanden onafgebroken gewerkt hebben in een knelpuntberoep dat op de lijst staat van de regio waar je de aanvraag indient. Je moet ook nog over een wettig verblijf beschikken. Dan kun je gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen. De focus ligt op Brussel  maar het zijn dezelfde voorwaarden als in de Duitstalige Gemeenschap. De contactgegevens van de Duitstalige Gemeenschap arbeidsmigratiedienst vind je hier

Mag ik werken als zelfstandige met een verblijfskaart uit een ander EU land?

Neen. Ook niet als je het statuut Langdurige ingezetene hebt.

Je moet een beroepskaart aanvragen net als iemand van buiten de Europese Unie. Je vindt de nodige informatie over hoe je een beroepskaart moet aanvragen voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap hier. Je kan je best ook informeren bij een ondernemingsloket.