Over FAIRWORK Belgium

FAIRWORK Belgium wil de werksituatie van werknemers met een precair of zonder verblijfsrecht verbeteren. We willen dat zij niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk aanspraak kunnen maken op hun rechten. We geloven immers dat uitbuiting geen plaats mag hebben in onze welvaartsmaatschappij.

FAIRWORK Belgium

Fairwork Belgium - Jan

Jan Knockaert is sinds 2010 de coördinator van FAIRWORK Belgium. Hij staat in voor de algemene coördinatie van de organisatie. Ontwikkelt met het team en het bestuur beleidsvoorstellen en draagt die uit naar de betrokken actoren.

Fairwork Belgium - Omar

Omar García is sinds 2012 stafmedewerker huispersoneel. Hij volgt alle vragen op die betrekking hebben op huisarbeid en verzorgt de empowermentswerking gericht op het huispersoneel.

Fairwork Belgium - Roxanne

Roxanne Delie is sinds 2019 aan de slag bij FAIRWORK Belgium als juridisch medewerkster. Zij zorgt voor de juridische begeleiding van de dossiers en doe de opvolging van de dossier gelinkt met arbeidsongevallen die ons via de helpdesk bereiken.

Fairwork Belgium - Pauline

Pauline Mohimont is sinds 2020 de sociaal – juridisch medewerkster van FAIRWORK Belgium. Ze staat in voor de opvolging en begeleiding van de hulpvragen die ons via de helpdeks bereiken.


Vrijwilliger bij FAIRWORK Belgium

Wil je onze organisatie steunen door als vrijwilliger actief te worden? Dan willen we u nu al bedanken voor uw interesse.

Momenteel werkt FAIRWORK Belgium enkel met vrijwilligers in haar empowermentsproject FAIRWORK Belgium for Domestic Workers en we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers om ons te helpen bij de zondagse activiteiten van dit project.

Als vrijwilliger help je ons bij de praktische aspecten van onze sociale werking. Je ondersteunt de sociaal-culturele animatie voor een groep huishoud(st)ers en au pairs met een migratie achtergrond.

Wil je graag kennismaken met de Engelstalige en Spaanstalige gemeenschap uit Brussel in een multiculturele omgeving? Zou je graag deelnemen aan verbetering van de levensomstandigheden van huishoud(st)ers en au pairs? Dan is dit initiatief iets voor jou!

blank

De ideale vrijwilliger bij FAIRWORK Belgium for Domestic Workers:

 • Heeft sympathie voor mensen met een migratieachtergrond.
 • Kan vlot communiceren met mensen van andere culturen.
 • Kan vloeiend Engels en Spaans spreken.
 • Wil ons helpen om een warme en vriendelijke sfeer te creëren die ervoor zorgt dat iedereen (ook jij zelf) zich thuis voelt.
 • Heeft – indien hij/zij geen Belg is – een Belgische verblijfsvergunning voor buitenlanders (zowel EU als niet-EU burgers)

Interesse? Stuur een email naar omar.garcia@fairworkbelgium.be 

 blankblank

Beleidsvoorstellen

Door haar werking wordt FAIRWORK Belgium geconfronteerd met de vele obstakels die arbeidsmigranten ontmoeten op hun weg naar een eerlijke tewerkstelling. We zien het dan ook als onze plicht om deze ervaringen te delen en concrete voorstellen te ontwikkelen om deze drempels weg te werken. U kunt via onderstaande links onze voorstellen vinden voor het beter afdwingen van arbeidsrechten, een beter au pair systeem en een performant en eerlijk arbeidsmigratiebeleid.

Arbeidsmigratiebeleid

 

Missie & Visie

 

Missie

FAIRWORK Belgium wil de werksituatie van werknemers met een precair – of zonder verblijfsrecht verbeteren. We willen dat zij niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk aanspraak kunnen maken op hun rechten. We geloven immers dat uitbuiting geen plaats mag hebben in onze welvaartsmaatschappij.

Zo bewijzen we een dienst aan àlle werknemers op de Belgische arbeidsmarkt. Als regels makkelijk te omzeilen zijn op een ‘zwarte’ arbeidsmarkt, is het immers moeilijker om goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen voor wie ‘wit’ werkt.

FAIRWORK Belgium bouwt aan een werking op verschillende niveaus. We werken samen met relevante actoren zoals vakbonden, beleidsmensen, sociale inspectie, zelforganisaties en NGO’s. We beperken onze werking uitdrukkelijk tot het thema ‘arbeid’. Discussies over legale mogelijkheden voor arbeidsmigratie volgen we op de voet.

Visie

De vier basisprincipes van FAIRWORK Belgium zijn:

 1. Migratie is een realiteit, zeker in onze huidige geglobaliseerde wereld, en kan op zich nooit een misdrijf zijn.
 2. Een beleid rond arbeidsmigratie mag en moet rekening houden met de belangen van de individuele arbeidsmigrant en mag nooit het perspectief van de ontvangende zowel als de zendende landen, uit het oog te verliezen.
 3. Een beleid rond arbeidsmigratie moet rekening houden met de mondiale economische verhoudingen, om efficiënt én rechtvaardig te kunnen zijn.
 4. De waardigheid van de werkende mens staat centraal, en we verzetten ons tegen instrumentalisering en precarisering van arbeid.

Wij stellen vast dat arbeidsmigranten zonder wettig verblijf tot de meest kwetsbare werknemers behoren op onze arbeidsmarkt. Hoewel hun belangen soms tegenover die van andere (legale) werknemers lijken te staan, zijn wij ervan overtuigd dat alle werknemers er enkel bij kunnen winnen als ook de rechten van  arbeidsmigranten zonder wettig verblijf worden gerespecteerd en hun stem wordt gehoord. Daarom heeft FAIRWORK Belgium, als onderdeel van de civiele maatschappij, de taak op zich genomen om binnen het debat over arbeid en migratie het perspectief van de arbeidsmigrant zonder wettig verblijf centraal te stellen.

FAIRWORK Belgium wil daartoe een brug bouwen tussen alle relevante actoren en een activerende rol spelen, en dit voor actie op twee niveaus:

 1. Op korte termijn binnen de huidige context zorgen voor een maximale bescherming van de rechten van de arbeidsmigrant zonder wettig verblijf.
 2. Op lange termijn op zoek gaan naar alternatieven voor clandestiene tewerkstelling en werken aan nieuwe mogelijkheden voor legale arbeidsmigratie binnen een context van sociale bescherming.

 

Lees hier onze volledige visietekst

Geschiedenis

FAIRWORK Belgium werd opgericht in 2003 toen met de naam Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.) in 2018 veranderde de naam naar FAIRWORK Belgium. Sinds 2005 is FAIRWORK Belgium operationeel met een secretariaat in Brussel.

In 2003 was de werksituatie van mensen met precair of zonder verblijfsrecht weinig gekend. Deze werknemers vonden zelden hun weg naar instanties die hun arbeidsrechten kunnen verdedigen, zoals bijvoorbeeld de vakbonden.

Nochtans was het wel duidelijk dat de meeste mensen zonder wettig verblijf op de één of andere manier werkten, voor het overgrote deel in het zwart. Zij hebben immers geen andere mogelijkheid om te overleven en hun gezin te voeden.

Opzoekwerk wees uit dat ook werknemers zonder wettig verblijf in België over heel wat arbeidsrechten beschikken. Maar omdat ze hun rechten niet kennen, omdat ze bang zijn om uitgewezen te worden, of omdat ze weinig alternatieven hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, worden die arbeidsrechten niet in de praktijk gebracht.

FAIRWORK Belgium wil daar verandering in brengen. Dit doen we via de 4 pijlers van onze organisatie.

Onze 4 pijlers

FAIRWORK Belgium wil de arbeidsrechten van arbeidsmigranten met of zonder wettig verblijf in praktijk. Dit doen we via de 4 pijlers van onze organisatie.

De eerste pijler van de organisatie is de helpdesk waar betrokken werknemers en degene die hen begeleiden ons hun vragen kunnen voorleggen. Indien nodig zullen we hen uitnodigen voor een gesprek om een dossier op te starten. Indien van toepassing begeleiden we hen bij het indienen van een klacht bij de arbeidsinspectie, het arbeidsauditoraat, de rechtbank, …

De tweede pijler is het informeren van de werknemers en alle betrokkenen over de rechten van werknemers met een precair- of zonder verblijfsrecht. We doen dit door brochures, vormingen, studiedagen, website, infographics, …

De derde pijler is ons beleidswerk. Op basis van onze ervaringen bij het afdwingen van arbeidsrechten van deze doelgroep formuleren we beleidsvoorstellen die we voorleggen aan de betrokken beleidsmakers.

De vierde pijler richt zich op het huispersoneel. Naast de activiteiten vermeld in voorgaande pijlers ontwikkeleden we voor deze werknemers een extra werking. We zetten in op empowerment voor deze doelgroep. We organiseren ontmoetingsmomenten op zondag. We bieden hen Franse les, informatie over hun rechten, mogelijkheden tot het ontwikkelen van een netwerk, …

Financiële bijdrage


Victoria haar drie dochters – van wie de oudste 9 jaar – verbleef samen met haar man in een opvangcentrum voor daklozen. Ondanks de precaire situatie wilde haar man niet bij de pakken blijven zitten en ook al had hij geen verblijf hij trok er op uit om te gaan werken op de clandestien arbeidsmarkt. Victoria had nooit kunnen inbeelden dat dit de laatste keer zou zijn dat ze haar man levend zag. Tijdens het werk had hij immers een dodelijk arbeidsongeval. Ze bleef alleen, dakloos, zonder wettig verblijf  en met drie kleine kinderen achter. De werkgever bleek geen verzekering te hebben. Ze klopte aan bij FAIRWORK Belgium die er na een lange procedure in slaagde om het arbeidsongeval te laten erkennen. Sindsdien genieten Victoria en haar kinderen van een maandelijkse vergoeding.


 

Wilt u FAIRWORK Belgium ondersteunen om mensen zoals Victoria bij te staan? Dan is uw financiële bijdrage zeker welkom. Uw gift zal concreet worden ingezet om de arbeidsrechten van Werknemers met een precair- of zonder verblijfsrecht die slachtoffer werden van loondiefstal of een niet aangegeven arbeidsongeval bij te staan. Dankzij uw bijdrage kan FAIRWORK Belgium de nodige juridische ondersteuning bieden. U bijdrage is welkom met als mededeling “Gift” op het rekeningnummer:

  BE48 0014 2302 1827

We kunnen u geen fiscaal attest bezorgen.